Contacto

Információn Básica de Tratamento de Datos:
De conformidade co previsto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección da datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e das disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016. Aqueles solicitantes, autorizan ao Concello de As Neves para o tratamento dos datos persoais incluídos no presente formulario que achegan, e que estos datos sexán incorporados a “Rexistro de Actividades de Tratamento Servizos VivenasNeves” do Concello para os fins propios da solicitude. Podendo as persoas interesadas revocar o presente consentimento ou exercer os seus dereitos acceso, rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, oporse o seu tratamento e solicitar a limitación deste, por medio da https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.1, tamén enviando email a concello@asneves.gal ou mediante un escrito dirixido ao Concello de As Neves (Praza da Cristiandade, nº1, 36440, As Neves). Os interesados tamén poden presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/.
Mentres non comunique o contrario, enténdese que os datos que aparecen no presente formulario non foron modificados e que se compromete a notificarlle ao Concello de As Neves calquera variación.

Contamos tamén cunha oficina de atención ao público no mercado municipal, aberta os venres de 10:00 h a 14:00 h.

Para concertares unha cita fóra deste horario, podes chamar ao

Tel. 604 045 298

ou mandar un correo a: vivesnasneves@asneves.gal